Nazwa użytkownika

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

E-Learning

Aeroklub Kujawski w Inowrocławiu zaprasza na teoretyczne Kursy Szybowcowe i Samolotowe z użyciem metody e-learningowej. E-learning czyli nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia bez konieczności fizycznej obecności ucznia w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. Kursy e-learningowe są wygodną formą kształcenia teoretycznego do licencji samolotowej PPL(A) i szybowcowej SPL. Ich podstawową zaletą jest możliwość nauki przed własnym komputerem podłączonym do Internetu, w domowym zaciszu w dogodnym dla szkolącego się czasie. Kurs składa się z 10 modułów szkoleniowych. Po przerobieniu materiału z każdego z nich należy zdać egzaminu (również on-line). Do każdego egzaminu są 2 podejścia, każde następne jest dodatkowo płatne. Po zaliczeniu wszystkich egzaminów następuje drugi etap kursu - szkolenie stacjonarne na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu w ustalonym terminie. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na teoretyczne szkolenie e-learnigowe zobowiązany jest skontaktować sie z FTO Aeroklubu Kujawskiego drogą elektroniczną, przesyłając na adres a.kujawski@aeroklub-polski.pl lub aeroklub@aeroklub-kujawski.pl wypełniony formularz rejestracyjny w postaci skanu. Kandydatowi przesłana zostanie w formie elektronicznej umowa uczestnictwa w kursie e-learningowym szkolenie teoretyczne. Po podpisaniu umowy i odesłaniu jej elektronicznie w postaci skanu oryginał umowy w formie papierowej należy przesłać pocztą i wpłaceniu na konto Aeroklubu Kujawskiego nr 22 1030 0019 0109 8530 0029 0339 kwoty 1600 zł w przypadku kursu samolotowego PPL(A) i 800 zł w przypadku kursu szybowcowego SPL, stanowiącej koszt szkolenia, Kandydat otrzyma klucz dostępu do szkolenia (W tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko ucznia i rodzaj kursu samolotowy szybowcowy). Kandydat zobowiązany jest przyswoić wymaganą wiedzę w czasie nie dłuższym niż miesiące w przypadku kursu szybowcowego SPL i w czasie nie dłuższym niż dwa miesiące w przypadku kursu samolotowego PPL(A), przy założeniu, że maksymalne dopuszczalne obciążenie szkoleniem wynosi 8 godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo, spędzonych na samokształceniu drogą internetową. System zabezpiecza przed przekroczeniem dopuszczalnych norm obciążenia szkoleniem. Każdy przedmiot rozpoczyna się pretestem (wstępny test sprawdzający wiedzę z danego zakresu dziedziny lotniczej. Test ten, jest jedynie wstępnym sprawdzeniem wiedzy lotniczej kandydata i nie ma on wpływu na zaliczenie przedmiotu). Podczas nauki określonego przedmiotu w jego połowie lub na końcu, kandydat zobowiązany jest rozwiązać ćwiczenia utrwalające wiedzę (musi on prawidłowo rozwiązać zadania, ponieważ system nie dopuści go do dalszej realizacji szkolenia). Na końcu każdego przedmiotu, zarówno na szkoleniu szybowcowym jak i samolotowym, słuchacz zobowiązany jest obejrzeć na wideo wykład podsumowujący materiał z danego przedmiotu. Przedmiot kończy się podsumowującym testem zaliczającym (Posttestem). Jest to test wyboru składający się z 12 zestawów pytań, po cztery odpowiedzi każdy na każde pytanie, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Kandydat może zdawać każdy egzamin tylko dwa razy. Jeżeli materiał nie zostanie zaliczony dwukrotnie zablokowana zostaje możliwość kolejnego podejścia do egzaminu, wówczas uczeń zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Aeroklubem Kujawskim i przelania na jego konto dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł, po dokonaniu wpłaty dostęp do egzaminu zostaje odblokowany. Kandydat otrzyma ponownie możliwość powtórzenia przedmiotu i ponowną szansę dwukrotnego podejścia do testu zaliczającego przedmiot. Pytania w teście wybierane są przez komputer losowo z bazy pytań danego przedmiotu. Nie ma możliwości, aby dwa razy powtórzył się ten sam zestaw pytań. System platformy komputerowej, na którym zainstalowane jest szkolenie umożliwia bieżącą kontrolę i nadzór nad nauką i postępami w szkoleniu uczących się. Kandydat zobowiązany jest w ciągu dwóch miesięcy w przypadku kursu samolotowego PPL(A) i jednego miesiąca w przypadku kursu szybowcowego SPL przyswoić całość wiedzy wymaganej dla danego typu szkolenia. Po ukończeniu, zaliczeniu wymaganych egzaminów (ćwiczeń) kontrolnych i końcowych, uczeń zobowiązany będzie do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym, praktycznym realizowanym w Aeroklubie Kujawskim. Szkolenie to obejmuje 30 godz. po 10% czasu (godzin) przeznaczonego na określony przedmiot. Czas ten poświęcony jest na szkolenie w zakresie bieżącej praktycznej obsługi statków powietrznych, wypełniania planów lotów, pokładowych dzienników technicznych, pracę z mapą, doskonalenie obliczeń nawigacyjnych, bezpośrednie przygotowanie do lotu, itp. Po odbyciu całości szkolenia teoretycznego i praktycznego, w ustalonym terminie odbywać się będzie końcowy egzamin wewnętrzny w Organizacji Szkolenia Lotniczego Aeroklub Kujawski nr certyfikatu PL/FTO- 16 zaliczający całość szkolenia teoretycznego. Po złożeniu egzaminów z wynikiem pozytywnym, kandydat otrzymuje zaświadczenie o odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej uprawniającej do podjęcia praktycznego szkolenia w powietrzu i przystąpienia do egzaminu teoretycznego przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną w Urzędzie lotnictwa Cywilnego. Szkolenie spełnia wymogi PART-FCL.